Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 2

Oppgaver, teknologi, mål og effektivitet i organisasjoner
1. Hva menes med et mål?
2. Hva er et mål-middel-hierarki?
3. Hva menes med en organisasjons formål («Purpose»):
4. Hva er en visjon:
5. Hva er forholdet mellom hovedmål og delmål:
6. Jo mer langsiktige mål er:
7. Hva menes med et kontinuerlig mål?
8. Hva menes med et symbolsk mål?
9. Hva er en strategi:
10. Michael E. Porter trekker fram tre hovedtyper strategier. Disse er:
11. Hva innebærer strategien «kostnadsleder»:
12. Hva innebærer strategien «differensiering»:
13. Miles og Snow identifiserer følgende strategier:
14. Hva ligger i et ressursbasert perspektiv på strategi:
15. Hva kjennetegner en strategisk ressurs:
16. Hva står SWOT for?
17. Hva er definisjonen på en organisasjons effektivitet?
18. Hva menes med begrepet produktivitet?
19. Hva menes med produksjonskostnader?
20. Hva er transaksjonskostnader?
21. Hvilke fire forhold bør måles ifølge «balansert målstyring» («balanced scorecard»)?
22. Hva kjennetegner formelle mål?
23. Hva menes med begrepet «fremvoksende strategi»
24. Hva innebærer det å forholde seg sekvensielt til mål?
25. Hva er målforskyvning?
26. Hva er overmåling?
27. Hva er overdreven regelfokusering?
28. Når er det enklest å måle og evaluere ansattes arbeid?
29. Hvilke fire ansvarsforhold går vanligvis inn under begrepet «selskapets samfunnsansvar» («corporate social responsibility»):
30. Hva er de viktigste grunnene til å studere mål og strategi i organisasjoner?
31. Hva menes med «uklar instrumentell innsikt» eller «uklar teknisk rasjonalitet»?
32. Hva menes med begrepet offentlig nytte («public value»)?
33. Hva slags effekt har utviklingen av digitale plattformer hatt for organisasjoners strategi?
34. Hva menes med en mål-middel-konflikt?
35. Hva ligger i fenomenet suboptimalisering («silo-tenkning»)?