Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 5

Makt og konflikt i organisasjoner
1. Hvilke grupper inngår som oftest i det som kalles de interne interessegruppene:
2. Hvilke grupper inngår som oftest i det som kalles de eksterne interessegruppene:
3. Hva er antakeligvis den vanligste definisjonen på makt i organisasjonsteorien.
4. Det opereres ofte med tre ulike former for åpen maktbruk. Hvilke?
5. Fullfør følgende utsagn: En aktør A har makt over B i den grad …
6. Hva er det vanligste grunnlaget for byttemakt?
7. Hva menes med «systemisk makt»?
8. Hva er sosial og normativ makt basert i?
9. Hvilke elementer inngår i det som boken kaller for «skjult maktbruk»?
10. Hvilket av de følgende elementer regnes ikke som en maktbase?
11. Hva menes med kontroll over dagsorden?
12. Hva menes med potensiell makt?
13. Hva ligger i begrepet autoritet?
14. Hva menes det med at autoritet er nyttebasert?
15. Hva er legal autoritet?
16. Hva er karismatisk autoritet?
17. Hva ligger i begrepet «glasstaket»?
18. Hvilke to forhold ser ut til å være spesielt viktige for å forstå hvor intens en konflikt blir?
19. Hva menes med uttrykket «optimalt konfliktnivå»?
20. Hva slags maktmessige konsekvenser kan den stadig større betydningen av tjenesteyting har?
21. Hva menes med det mye brukte begrepet bemyndiggjøring [«empowerment»]?
22. Hva er de mest sentrale grunnene til å studere makt i organisasjoner?
23. Hva er et grunnleggende kjennetegn ved en personkonflikt?
24. Hva ligger i begrepet avmakt?
25. Hva ligger det i påstanden om at organisasjoner ofte utvikler et «blindt-øye-syndrom»?
26. Hva menes med «fryktkultur»?
27. Tiltak for å øke bemyndiggjøring i en organisasjon kan deles inn i to typer. Hvilke?
28. Hva menes med prosedural rettferdighet?
29. Hva menes med organisasjonsgraden i en organisasjon?
30. Hva ligger i uttrykket «demokrati på arbeidsplassen»?
31. Hvilke forhold ser ut til å være sentrale årsaker til den maktforskyvning som man kan observere i mange organisasjoner?