Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 6

Organisasjon og omgivelser
1. Vanligvis deles organisasjoners omgivelser inn i tre nivåer. Hvilke?
2. Hvilket av de følgende tre forhold regnes ikke med som en del av en organisasjons domene?
3. I omgivelsenes nasjonale forhold regner vi ofte inn følgende.
4. Hva menes med asymmetrisk avhengighet mellom en organisasjon og dens omgivelser?
5. Vanligvis skiller vi i organisasjonsteorien mellom to ulike typer omgivelser. Hvilke?
6. Hva menes med tekniske omgivelser?
7. Hva menes med en «institusjonell standard»?
8. Fullfør setningen: Jo mer heterogene de tekniske omgivelsene er, jo …:
9. Fullfør setningen: Jo mer dynamiske de tekniske omgivelsene er, jo …:
10. Hvilke av de følgende strukturelle typologier vil høyst sannsynlig være best tilpasset til omgivelser som er stabile og homogene?
11. Hvilke av de følgende strukturelle typologier vil høyst sannsynlig være best tilpasset til omgivelser som er stabile og heterogene?
12. Hvilke av de følgende strukturelle typologier vil høyst sannsynlig være best tilpasset til omgivelser som er dynamiske og komplekse?
13. Hva innebærer strategien som ofte går ut på å bygge «buffere» mot omgivelsene?
14. Hva er vertikal integrasjon?
15. Hva er horisontal integrasjon?
16. Hva ligger i strategien diversifikasjon?
17. Hva ligger i strategien kooptering?
18. Hva er institusjonelle omgivelser?
19. Hvorfor er de institusjonelle omgivelser så viktige for en organisasjon?
20. Institusjonelle omgivelser defineres ofte som å bestå av tre søyler. Hvilke?
21. Hva består den regulative søylen av?
22. Hva er en «institusjonalisert oppskrift»?
23. Hva antar man ofte vil skje med organisasjoner som befinner seg i samme institusjonelle omgivelser?
24. Hva menes med strukturell konformitet?
25. Hva menes med de-kobling av formell struktur og faktisk aktivitet i en organisasjon?
26. Hva er definisjonen på nettverksorganisering?
27. Hva innebærer det når en organisasjons driver med «konkurranseutsetting»?
28. Hvilke fordeler regner man ofte med som en følge av konkurranseutsetting?
29. Hva menes med ordninger som ofte går under betegnelsene «joint ventures» eller «capital ventures»?
30. Hva er de mest sentrale grunnene til å studere organisasjoners omgivelser?
31. Hva menes med globalisering?
32. Hvilke tre trekk ved globalisering gjør omgivelsene mer ustabile og komplekse?
33. Hvilke fem sett av aktiviteter inngår i det som ofte kalles verdikjeden?
34. De tekniske omgivelsene klassifiseres vanligvis langs to dimensjoner. Hvilke?
35. Hva er definisjonen på omdømmehåndtering?
36. Hva er bokens definisjonen på et partssamarbeid mellom organisasjoner?
37. Hva menes med en produksjonskjede?
38. Hva er de viktigste årsakene til at organisasjoner inngår i et nettverk?
39. Hvilke to dimensjoner anvendes ofte for å beskrive et nettverks form?