Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 9

Beslutningsprosesser i organisasjoner
1. Hva er en vanlig definisjon på en beslutning?
2. Hvilke antakelser ligger under det som ofte kalles perfekt rasjonalitet?
3. Hva menes det med at vi ofte tar beslutninger på grunnlag av «tommelfingerregler» enn på grunnlag av analyse og avveiinger?
4. Hva er «eskalering av feil kurs»?
5. Hvilke antakelser ligger under det som ofte kalles begrenset rasjonalitet?
6. Hva menes med «satisfiering»?
7. Hvilket av de følgende elementer er ikke sentralt i det James March kaller «konsekvenslogikk»?
8. Hvilket av de følgende elementer er ikke sentralt i det James March kaller «logikk om hva som er passende»?
9. Hva er en beslutningsprosedyre?
10. Hva kjennetegner deskriptive beslutningsmodeller?
11. Hva kjennetegner normative beslutningsmodeller?
12. Hvordan fremstår organisasjoner i beslutningsmodellen som kalles «organisasjonen som rasjonell aktør»?
13. Hvilke fordeler er ofte forbundet med regelmodellen for beslutninger?
14. I hvilken organisasjonsform finner vi ofte regelmodellen anvendt?
15. Hva er den viktigste forutsetningen som ligger under forhandlingsmodellen for beslutninger?
16. Hva menes med en fordelingsforhandling?
17. Hva menes med en integrasjonsforhandling?
18. Hva kjennetegner organisasjoner der forhandlingsmodeller ofte er brukt?
19. Hva er det sentrale elementet i kommunikativ rasjonalitet?
20. Hvilke krav settes ofte opp for at argumentasjon skal kunne føre til rasjonelle beslutninger?
21. Hva er de sentrale kjennetegn på den beslutningsmodellen som har fått navnet «inkrementell»?
22. Cohen, March & Olsens modell for det de kaller et «organisert anarki», består av fire såkalte strømmer. Hvilke?
23. I modellen som kalles «organisert anarki» kan de fire strømmene kobles på tre ulike måter. Hvilke?
24. I hvilken type organisasjon vil det «organiserte anarki» antakeligvis være en vanlig beslutningsmodell?
25. Hva menes med begrepet sti-avhengighet?
26. Hva menes med en symbolsk beslutning?
27. Hvilke grunner kan det være til at beslutninger ikke blir iverksatt?
28. Hva menes med et IKT-basert «ekspertsystem»?
29. Hva er de mest sentrale grunnene til å studere beslutninger i organisasjoner?
30. Hvilke faser eller handlinger inngår i en beslutningsprosess?
31. Hva menes med formålsrasjonalitet?
32. Hva kjennetegner beslutningssituasjoner der beslutningene kan automatiseres (utføres av maskiner i stedet for mennesker)?
33. Hva ligger i begrepet «stordata»?
34. Hvilke tre dimensjoner er viktige i forståelsen av en beslutningsanledning eller et beslutningsforum?