Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 7

Motivasjon og ytelse
1. Maslow opererer med fem grunnleggende behov. Hvilke?
2. David McClelland opererer med tre grunnbehov. Hvilke?
3. Hvilke tre begreper er sentrale i forventningsteorien?
4. Hva menes med det som i forventningsteorien kalles «valens»?
5. Fredrick Herzberg bruker begrepet hygienefaktor. Hva menes med dette?
6. Frederick Herzberg bruker begrepet motivasjonsfaktor. Hva menes med dette?
7. Hva menes med en organisasjons incentivsystem?
8. Når det er snakk om belønningssystemer, snakkes det ofte om tre ulike nivåer man kan gi belønning til. Hvilke?
9. Hva ligger i begrepet symbolsk belønning?
10. Hvilke forutsetninger regner man ofte må være tilstede for at resultatbelønninger skal skape høyere ytelse?
11. Hackman & Oldham opererer med det de kaller tre kritiske psykologiske tilstander. Hvilke?
12. Hackman & Oldham opererer med fem trekk ved arbeidsoppgaver som øker jobbens motivasjonspotensial. Hvilke?
13. Hackman & Oldham opererer med fem trekk ved organisasjonsstrukturen som kan medvirke til å øke jobbens motivasjonspotensial. Hvilke?
14. Sosioteknisk teori argumenterer for at det bør legges opp til selvstyrte arbeidsgrupper basert på følgende prinsipper:
15. Hva er en psykologisk kontrakt?
16. Hva ligger i begrepet «normative bånd» til en organisasjon?
17. Hvilke positive effekter følger ofte med å trekke ansatte mer med i beslutningsprosesser?
18. Hva er de mest sentrale grunnene til å studere motivasjon i organisasjoner?
19. Hva er motivasjon?
20. Hva menes med ytre motivasjon?
21. Hva menes med indre motivasjon?
22. Hva er prososial motivasjon?
23. Hva ligger i begrepet materiell belønning?
24. Vanligvis skilles det mellom tre forhold som kan belønnes. Hvilke?
25. Hva menes med en systembelønning?
26. Hva er en vertikal karrierevei?
27. Hvilket forhold har i nyere forskning blitt trukket frem som en av de viktigste motivasjonsfaktorene?
28. Hva er bokens definisjon på Human Resource Management (HRM)?
29. Hva slags modell brukes ofte for å analysere ulike former for HRM?
30. Hva ligger det i at et godt fungerende HRM-system må utvise horisontal balanse?