Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 4

Organisasjonskultur
1. Hva ligger i begrepet «klanstyring»?
2. Hvilke dysfunksjoner kan organisasjonskultur ha?
3. Hva er gruppetenkning?
4. Hva ligger i begrepet «grunnleggende antakelser»?
5. Hvilken av de følgende dimensjoner inngår ikke i Scheins sju dimensjoner for å definere grunnleggende antakelser?
6. Hva menes med begrepet norm?
7. Hva menes med begrepet kulturelle artefakter?
8. Vanligvis påstås det at artefakter består av tre hovedelementer. Hvilke?
9. Hva menes det med at artefakter har et «dobbelt ansikt»?
10. Hva betyr det når vi sier at en artefakt har et symbolsk aspekt?
11. Joanne Martin opererer med tre ulike modeller for organisasjonskultur. Hvilke tre?
12. Hva menes med begrepet subkultur?
13. Hva henspeiler begrepet kulturell kongruens til?
14. Hva henspeiler begrepet kulturell styrke til?
15. Geert Hofstede identifiserte fem dimensjoner ved nasjonale kulturer, som igjen påvirket organisasjonskulturer. Hvilke?
16. En sentral dimensjon i Geert Hofstedes klassifisering av nasjonale kulturer er maktavstand. Hva ligger i denne dimensjonen?
17. Hva kjennetegner ifølge Geert Hofstede en kultur preget av kollektivisme?
18. Hvordan kan ledere påvirke organisasjonskulturen?
19. Hvilket av de følgende forhold inngår ikke i en nøye planlagt sosialiseringsprosess?
20. Hva ligger i begrepet «sosialisering»?
21. Hvilke to sett av forhold er de vanligste årsaker til subkulturer i organisasjoner?
22. Det er ofte påvist en sterk sammenheng mellom formell organisasjonsstruktur og subkulturer. Hvordan er denne sammenhengen?
23. Hvilke tre kjennetegn ved ansatte er det som ofte kan skape subkulturer?
24. Hva er de mest sentrale grunnene til å studere organisasjonskultur?
25. Hva er den generelle definisjonen på organisasjonskultur?
26. Hvilke dimensjoner inngår i en kulturs styrke?
27. Hvilke to dimensjoner benyttes ofte for å klassifisere ulike typer kulturer?
28. Hva kjennetegner «klankulturen»?
29. Hva kjennetegner «Markedskulturen»?
30. Hvilken kulturell hovedutfordring møter ofte de som arbeider i virtuelle grupper eller team?