Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 3

Organisasjonsstruktur
1. Hvilke fordeler rekkes ofte fram ved å ha en funksjonsbasert inndeling?
2. Hvilke ulemper trekkes ofte fram ved å ha en funksjonsbasert inndeling?
3. Hvilke fordeler trekkes ofte fram ved å ha en markedsbasert inndeling?
4. Hvilke ulemper trekkes ofte fram ved å ha en markedsbasert inndeling?
5. Hva menes med matrisestruktur (internt nettverk)?
6. Hva menes med basisstruktur?
7. Hva kjennetegner et prosjekt?
8. Hva er fordelene med en matrisestruktur?
9. Hva er ulempene med en matrisestruktur?
10. Behovet for koordinering øker med:
11. Hvilke syv sentrale koordineringsmekanismer er det vanlig å operere med?
12. Hva er et hierarki?
13. Hva ligger i begrepet «kontrollspenn»?
14. Hva menes med at en organisasjon er sterkt vertikalt differensiert?
15. I den formen for koordinering som boken kalles «standardisering av oppgaver» inngår følgende mer spesifiserte koordineringstyper:
16. Hva menes med at en organisasjon er lite formalisert?
17. Hva er målstyring?
18. Hva menes med «horisontale ordninger for samarbeid»?
19. Hva er sentralisering?
20. Hvilke fordeler trekkes ofte fram ved sentralisert beslutningsmyndighet?
21. Hvilke ulemper trekkes ofte fram med sentralisert beslutningsmyndighet?
22. Hvilke fordeler trekkes ofte fram ved desentralisert beslutningsmyndighet?
23. Hvilken hovedulempe trekkes ofte fram med desentralisert beslutningsmyndighet?
24. Hva menes med linjeorganisasjon?
25. Hva er de vanligste grunnen til å opprette staber?
26. Hvilke fire styringsmekanismer benyttes vanligvis i organisasjoner?
27. Hva innebærer styringsmekanismen sosialisering?
28. Hva menes det med at de fire styringsmekanismene - rekruttering, sosialisering, disiplinering og kontroll - er substitutter.
29. Hva menes med en organisasjons fysiske struktur?
30. Hvilke dimensjoner er sentrale i en organisasjons fysiske utforming?
31. Henry Mintzberg argumenterer for at alle organisasjoner i varierende grad består av fem hoveddeler. Hvilke?
32. Hva slags funksjon har det Mintzberg kaller «støttestrukturen»?
33. Hva slags funksjon har det Mintzberg kaller «teknostrukturen»?
34. Mintzberg opererer med fem hovedkonfigurasjoner. Hvilke?
35. Hva er det viktigste kjennetegnet ved entreprenørorganisasjonen?
36. Hvilket av de følgende kjennetegn er karakteristisk for maskinbyråkratiet?
37. Hvilket av de følgende kjennetegn er karakteristisk for det profesjonelle byråkratiet?
38. Den innovative organisasjonen går også ofte under et annet navn. Hvilket?
39. Hva er den mest sentrale styringsformen i den divisjonaliserte strukturen?
40. Hva er den mest sentrale styringsformen i entreprenørorganisasjonen?
41. Hva er den mest sentrale styringsformen i maskinbyråkratiet?
42. Hva slags organisasjonsform egner seg godt for en organisasjon som har valgt kostnadsledelse som strategi:
43. Hva slags organisasjonsform egner seg godt for en organisasjon som har valgt diversifisering som strategi:
44. Hva slags organisasjonsform egner seg godt for en organisasjon som har valgt differensiering som strategi:
45. Hva ligger i begrepet «ekvifinalitet»?
46. Jo større organisasjoner blir, desto mer:
47. Nyere studier viser at sammenhengen mellom organisasjonens størrelse og andelen som jobber med administrative oppgaver (den administrative komponent) har form som en U. Hva menes med dette?
48. Hva menes med at en ansatt er profesjonell?
49. Hva må man ofte regne med når det er en stor andel profesjonelle arbeidstakere i en organisasjon?
50. Hvordan påvirker informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) graden av sentralisering i en organisasjon?
51. Hva menes med det enkelte har kalt en «virtuell organisasjon»?
52. Hva er de mest sentrale grunnene til å studere formell struktur?
53. Hva er de sentrale elementer i formell organisasjonsstruktur?
54. Hvilke to hovedprinsipper finnes for arbeidsdeling og spesialisering på gruppenivå?
55. Er det mulig for organisasjoner til å benytte både funksjonsbasert og markedsbasert arbeidsdeling på gruppenivå?
56. Hvilke elementer er det essensielt å ta hensyn til i design av formell struktur?
57. Hva menes med automatisering av arbeidsoppgaver?
58. Hvordan ser utvikling i digitalisering og IKT ut til å påvirke størrelsen på organisasjoner målt i antall ansatte?
59. Hvordan ser utvikling i digitalisering og IKT ut til å påvirke av styringssystemer i organisasjoner?