Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 10

Læring i organisasjoner
1. Hvilke to komponenter inngår i det vi kan kalle «læring i organisasjoner»?
2. Når sier vi at læring finner sted i organisasjoner?
3. Hva forutsetter organisatorisk læring?
4. Hva er en sentral antakelse i læringsteorien som kalles «operant betinging»?
5. Hva fokuserer kognitiv læringsteori på?
6. Hva menes med «kognitive skjemaer»?
7. I kognitiv læringsteori antas det at man kan lære på tre ulike måter. Hvilke?
8. Hva menes med begrepet «avlæring»?
9. Fullfør følgende setning: Jo mer utviklede og fastlagte kognitive kart vi har, …
10. Hva er det sentrale poenget i sosial læringsteori?
11. Hva ligger i begrepet «enkeltkretslæring»?
12. Hva ligger i begrepet «dobbeltkretslæring»?
13. Hva står sentralt i ideen om lærende organisasjoner?
14. Hva menes med taus kunnskap?
15. Hva kalles den prosessen der taus kunnskap går til å bli eksplisitt kunnskap?
16. Hva kalles den prosessen der eksplisitt kunnskap går til å bli taus kunnskap?
17. James March opererer med en form for læring han kaller «utnytting». Hva menes med dette?
18. James March opererer med en form for læring han kaller «utforsking». Hva menes med dette?
19. Fullfør følgende setning: Organisasjoner som har opplevd lengre perioder med suksess, …:
20. Hva er en «kunnskapsaktivist»?
21. Hvordan kan vi definere en organisasjons absorptive kapasitet?
22. En organisasjons absorptive kapasitet avhenger av spesielt et organisatorisk forhold. Hvilket?
23. Peter Senge har hevdet at fem forhold må være til stede hvis man skal fremme læring i organisasjoner. Hvilke?
24. Hva ligger i det Peter Senge kaller systemtenking?
25. Hva er hovedhensikten med Toyotas system for problemanalyse?
26. Hva er de mest sentrale grunnene til å studere læring i organisasjoner?
27. Hva menes med begrepet praksisfellesskap?
28. Hvordan kan hierarki medvirke positivt til å øke organisatoriske læring?